2011.gada Jauniešu Saeimas REZULTĀTI

 

DEKLARĀCIJA 

Par bērnu un jauniešu iesaistīšanos Latvijas

izglītības un kultūras telpas veidošanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) ir nepieciešams Latvijas bērnus un jauniešus iesaistīt interešu izglītības un neformālās izglītības pasākumos, sniedzot viņiem arī praktisku atbalstu noteiktu ierosmju realizēšanai un motivējot viņus izvēlēties tādu brīvā laika pavadīšanas veidu, kas būtu orientēts uz personības izaugsmi;

2) vajadzētu izveidot tādas izglītības programmas, kas atbilstu katra skolēna turpmākajām interesēm (profesijai) un kas apguves gaitā attīstītu skolēna praktiskās iemaņas un palīdzētu vieglāk izprast mācītā jēgu, biežāk uz izglītības iestādēm aicināt vieslektorus, organizēt mācību ekskursijas un karjeras dienu ietvaros aicināt skolu absolventus dalīties savā pieredzē;

3) ir svarīgi uzlabot izglītības iestāžu darbu lauku teritorijās, lai lauku bērni un jaunieši iegūtu kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību un vēlētos palikt vai atgriezties savos dzimtajos novados un sekmēt to attīstību;

4) izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem vajadzētu apgūt veselības mācību, pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus un retoriku;

5) lielāks uzsvars būtu jāliek uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, veicinot bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātes, atbalstot saliedēšanās pasākumus, nodrošinot treniņu iespējas sporta klubos un profesionālu sagatavošanos sacensībām;

6) jāpievērš uzmanība bērnu un jauniešu veselīgam uzturam, piedāvājot sabalansētas brīvpusdienas visiem sākumskolas skolēniem;

7) vidējā izglītība būtu jānosaka par obligātu un vecāki jāsauc pie atbildības, ja viņu bērni neapmeklē skolu;

8) izcilākajiem vidusskolēniem būtu jāmaksā stipendijas;

9) izcilākajiem vidusskolēniem, valsts olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem būtu jāparedz iespējas iegūt valsts apmaksātu augstāko izglītību Latvijā;

10) ir jānodrošina augstākās izglītības pieejamība neatkarīgi no mantiskā stāvokļa, no valsts budžeta finansējamo vietu skaits augstākās izglītības iestādēs būtu jānosaka tā, lai stimulētu ražošanu un ekonomiku, par valsts budžeta naudu studējošajiem būtu jāparedz saistības noteiktu laiku pēc studiju beigšanas strādāt valsts interesēs.

 

Latvijas Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2011.gada 3.jūnijā

 

 

 

DEKLARĀCIJA

Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdarbošanos

Eiropas Savienības jautājumu risināšanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) ir svarīgi, lai visu Eiropas Savienības valstu bērniem un jauniešiem visā Eiropas Savienības telpā būtu vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz fizisko integritāti, veselību, materiālo labklājību, publisko pakalpojumu pieejamību, sociālo līdzdalību, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu un kvalitatīvu vispārējo dzīves vidi;

2) ir nepieciešams popularizēt Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Jauniešu parlamentā, kā arī citās Eiropas Savienības jaunatnes organizācijās un aicināt šīs organizācijas veidot pārstāvniecības Latvijā;

3) ir jāveicina bērnu un skolēnu apmaiņas programmu un prakses vietu (arī dažādu vasaras nometņu veidā) popularizēšana un īstenošana Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī jārosina no valsts budžeta finansētās izglītības iestādes piedalīties šādu programmu īstenošanā;

4) bērniem un jauniešiem ir jābūt informētiem par Eiropas Savienības pavērtajām iespējām dzīves kvalitātes paaugstināšanas un izglītības jomās, tostarp par pieejamām stipendijām un apmaiņas programmām, kā arī par kopējām sociālajām saziņas vietnēm;

5) skolām jāpiedāvā elektroniski materiāli un aktivitātes ar interaktīviem elementiem, kas palīdz skolēniem izprast Eiropas Savienības politiku, un jāinformē bērni un jaunieši par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām izmantot medicīnisko aprūpi, ārstēšanu, pabalstus un izklaidi.

 

Latvijas Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2011.gada 3.jūnijā

 

DEKLARĀCIJA

Par bērnu un jauniešu ieguldījumu modernas

Latvijas tautsaimniecības attīstībā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) Latvijas tautsaimniecības attīstībai vajadzētu būt balstītai uz modernu augsta līmeņa izglītības sistēmu, inovatīviem ražošanas, ekonomikas un lauksaimniecības risinājumiem, iespējami lielāku un efektīvāku atjaunojamo dabas resursu izmantošanu;

2) nodokļu politika būtu jāveido tā, lai:

a) uzņēmējiem būtu izdevīgāk produkciju ražot Latvijas teritorijā,

b) nodokļu atvieglojumi tiktu piešķirti komersantiem, kuri pieņem darbā jauniešus bez iepriekšējas darba pieredzes,

c) nodokļu atvieglojumi tiktu piešķirti jaunajiem uzņēmējiem, kuru uzņēmums nav vecāks par trim gadiem; tas veicinātu uzņēmuma darbības uzsākšanu un ilgtspēju;

3) uzņēmējdarbības novirziena izglītības programmas ietvaros būtu jāattīsta uz uzņēmējdarbību orientētas bērnu idejas un domāšana, pielietojot šīs idejas praksē;

4) būtu jāapsver iespēja izveidot īpašu patentu fondu, kurā maksājumus veiktu publiskais un privātais sektors, lai attīstītu pašmāju izgudrojumu rašanos un patentēšanu, kā arī vietējo uzņēmēju piesaistīšanu ideju realizācijā.

 

Latvijas Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2011.gada 3.jūnijā

 

 

DEKLARĀCIJA

Par bērnu un jauniešu līdzdalību modernas

Latvijas sabiedrības veidošanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) ir jāveicina bērnu un jauniešu aktīva pilsoniska līdzdalība modernas demokrātijas veidošanā Latvijā, iesaistot viņus nevalstisko organizāciju darbā, likumprojektu apspriešanā un citos valstiski nozīmīgos sabiedriski politiskajos procesos;

2) ir lietderīgi izglītības iestādēs veicināt bērnu un jauniešu politisko izglītošanos un sociālas aktivitātes;

3) Latvijā ir jāsekmē sociāla, kulturāla, ekonomiska un politiska integrācija, starpkultūru dialogs, pilsoniskā līdzdalība, sabiedrības atvērtība, saliedētība, iecietība un jāmazina atstumtība;

4) svarīgs uzdevums ir bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām nodrošināt tādas pašas iespējas kā citiem bērniem, organizējot un popularizējot kopīgus pasākumus ar citiem bērniem, tādējādi veicinot toleranci citam pret citu;

5) ir jāuzlabo Latvijas pilsētu un lauku jauniešu dialogs un sadarbība, kā arī jauniešu komunikācija ar vietējām pašvaldībām.

 

Latvijas Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2011.gada 3.jūnijā

Publicēts: 2011.06.20 - 17.02 | Pēdējās izmaiņas: 2011.06.20. - 17.18